BRIGADA, Atin Nang Gawin

 

BRIGADA, Atin Nang Gawin

(Tula)

Ang ating nayon ay buklod ng pagkakaisa
Bayanihang taglay ng bawat isa
Handa sa hamon para sa patuloy na pagahon
Sa tulong ng Diyos, tayo ay tuloy sa pagbangon
Ating paunlarin paaralan natin
Pag-unlad nito’y para rin sa atin
Ang susi lamang ay matatag na bayan
Kaya’t maunlad na paaralan, ating makakamtan
Kaya’t sa darating na BRIGADA, ating palaguin, pagandahin
Bawat kwadradong lugar sa paaralan natin
Lugar ng karunugan ating paunlarin
Ito’y isang hakbang tungo sa ating hangarin
Isama ang lahat, tara na’t magbuhat
Maglinis, magwalis, at magpunas
Dalhin ang diwang pagtutulungan
Kalinisan ng paaralan ating masasaksihan
Ang unos na darating ay hindi nagbabadya
Basta’t buong pamayanan, nakasubaybay ,nakaalalay
Lugar ng sisidlan ng kaalaman gawing kaiga-igaya
Ito’y para sa mga kabataang may minimithing pangarap

Inihanda ni:’
MAYJAY S. NATIVIDAD
Gurong Tagapag-ugnay sa Filipino/ SPA- Filipino

Ipinabatid kay:
CONCEPCION F. ROBLES
Nanunungkulang Punongguro

Ang balitang ito ay nabatid at aking  inaaprubahan upang mailathala sa website ng paaralan.

Leave a Comment